ကၽြန္ေတာ့္ ဘေလာ့ေလး ကိုလာလည္တဲ့ မိတ္ေဆြ အားလံုးကို ၾကိဳဆိုပါတယ္ဗ်ာ ....

Monday, May 31, 2010

ကြန္ၿပဴတာတြင္ USB အသံုးၿပဳခြင့္ပိတ္နည္း

(၁) RUN ထဲမွ REGEDIT ကိုေခၚပါ။
(၂)HKEY >>LOCAL MACHINE>>SYSTEM>>>
CURRENT CONTROL SET>>>CONTROL
ကိုေရာက္ေအာင္သြားပါ။
(၃)RIGHT CLICK>>>NEW>>>KEY ၿပဳလုပ္ပါ၊
(၄)KEY NAME ကို StorageDevicePolicies ဟုေပးပါ၊
(၅)USB အသံုးၿပဳခြင့္ပိတ္လိုလွ်င္ KEY VALUE 1 ဟုရိုက္ပါ။
အသံုးၿပဳခြင့္ေပးလိုလွ်င္ 0 ဟုရိုက္ပါ။

0 comments:

Post a Comment