ကၽြန္ေတာ့္ ဘေလာ့ေလး ကိုလာလည္တဲ့ မိတ္ေဆြ အားလံုးကို ၾကိဳဆိုပါတယ္ဗ်ာ ....

Tuesday, June 29, 2010

(COMPUTER တြင္ USB အသံုးၿပဳခြင့္ပိတ္ထားနည္း)

(၁) RUN >>> REGEDIT ကိုေခၚပါ။
(၂) HKEY_LOCAL_MACHINE >>> SYSTEM >>>
CURRENT CONTROL SET>>>CONTROL
ကိုေရာက္ေအာင္သြားပါ။
(၃) RIGHT CLICK >>> NEW >>> KEY ၿပဳလုပ္ပါ။
(၄) KEY NAME ကို StorageDevicePolicies ဟုေပးပါ။
(၅) USB အသံုးၿပဳခြင့္ပိတ္လိုလွ်င္ KEY VALUE ကို 1 ဟုရိုက္ပါ။
အသံုးၿပဳခြင့္ေပးလိုလွ်င္ 0 ဟုရိုက္ပါ။
.
.
.
.

0 comments:

Post a Comment